VIVABOLIG AFD. 4

img.Name
img.Name

Afdeling 4 består af fritliggende blokke; karrébebyggelser i 3-5 etager og rækkehusbebyggelser. Friarealerne er fortrinsvis udlagt som græsarealer med spredte træer og buske. Arealerne er venlige og imødekommende, men også udifferentierede og åbne, og har derfor anvendelsesmuligheder herefter.

Størstedelen af de eksisterende boliger er 2- og 3-rumsboliger uden elevatorer, og der findes forholdsvis mange 1-rumsboliger i afdelingen. Generelt har boligerne små tætte rumforløb, små badeværelser og nedslidte indstallationer. Flere steder afskaller pudsede gavle, og belægninger er nedslidte og syner af begyndende forfald.

I de fremtidige boliger nedlægges næsten alle 1-rums boliger og lægges sammen med tilstødende boliger. Ca. 1/3 af boligerne gøres fuldt tilgængelige med elevatorer og niveaufri adgang. Enkelte steder etableres store 5-rumsboliger til børnefamilier. Installationer fornyes generelt og der foretages delvis facaderenoveringer med udskiftning af døre og vinduer samt altaner.

Afdelingen er stor og samhørigheden blokkene imellem er lille. Samarbejdet med beboerne og dialogprocessen er derfor på blokniveau så alle er blevet hørt. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra alle projektets interessenter. Styregruppen har i hele forløbet haft en tæt dialog med beboerne, som dermed kan komme med gode råd, ønsker, krav og ændringsforslag på alle niveauer - store som små.

FAKTA

Opgave : Helhedsplanlægning og renovering af 318 boliger.
Adresse : Rughaven, Hørhaven, Enghavevej og Hvedevænget, Aalb.
Bygherre : Vivabolig
Projektstade : Under projektering
Bruttoareal : 29.148 m²
Anlægssum : 292 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning
Pdf – Bygherrerådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name