DEMENSPLEJEHJEM - AALBORG ØST

img.Name
img.Name

Basale oplevelser har stor betydning for dementes forståelse for deres omgivelser, fordi de forbinder sanseindtryk med tillærte handlinger. Hvis de dufter mad, skal de spise, hvis de ser et toilet skal de tisse, hvis de får en småkage er det en belønning etc.

Under vores praktikophold blev vi belært om, at svært demente ikke agerer på baggrund af en egentlig bevidsthed, eller ihverfald kun med meget lidt indflydelse herfra. Bevidsthed eksisterer ikke - alt hvad demente gør er tillært, og har afsæt i i nervesystemet. Det betyder at demente så at sige har glemt at være bevidste, at de reagerer på baggrund af tillærte mekanismer.

 

Parallelt kan man fremdrage plejepersonalets beskrivelse af hvad der primært betyder noget for dementes livssituation:

• Kæmp eller flygt. Så enkelt kan svært dementes reaktionsmønster beskrives. I  hver eneste lille dagligdags foreteelse er der kun disse to muligheder, og da de fleste samtidig er fysisk svækket, betyder det at der kun er kæmp tilbage. Det betyder at selv små uventede hændelser kan have fatale følger for samspillet mellem den demente og andre beboere/plejepersonale/frivillige/pårørende.
• Visuel og auditiv uro kan for demente betyde forskellen på en god og en dårlig oplevelse. At toilettet skal placeres 40 cm fra væggen betyder at man som plejer kan færdes uset bag ved den demente, og dermed undgå at skabe uro.
• Miljøskift. At man, ved at påvirke fokus, kan ændre adfærd. Hvis en situation er ved at eskalere kan man, ved eksempelvis at banke i bordet eller flytte sig til et andet rum, aflede opmærksomheden og dermed undgå at en situation trapper op.
• At plejepersonalets synlighed er afgørende for at afdelingens hverdag fungerer optimalt. Jo større synlighed jo mere ro er der i hverdagen. At lige meget hvilken bygning vi laver, så er relationsarbejdet, relationen mellem de mennesker der arbejder og færdes på stedet og den enkelte demenspatient det væsentligste.

 

Vores forslag tager afsæt i disse præmisser at arkitektur og funktionalitet forenkles til det genkendelige og at faren for uro imødekommes ved at skabe zoner og rum der udstråler visuel og auditiv ro.

 

Vores vision har været at skabe rammer hvor relationsarbejdet får de bedste betingelser.

Vi ser demensplejehjemmet Aalborg Øst som en fleksibel enhed, hvor der kan etableres boliggrupper af varierende størrelser. Fleksibiliteten er et vilkår for plejehjemmets evne til at udvikles over tid. Visionen bidrager dermed positivt til kommunens idé om at skabe de bedste betingelser for udvikling af et vidensbaseret, reflekteret og målrettet demenstilbud.

Fleksibiliteten giver mulighed for at bruge den viden der opbygges til at prøve nye tiltag af. Den giver samtidig mulighed for at udleve den virketrang som et motiveret personale i et udviklingsmiljø er drevet af, og sikrer dermed den udviklingsmulighed som programmet adresserer.

Fleksibiliteten giver desuden mulighed for at indbygge yderligere elementer fra De Hogeweyk eller fra det arbejde som Demensalliancen/Folkebevægelsen mod ensomhed/Demensrejsehold og mange andre udfører.

 

Vi foreslår en todelt bygningskrop – EN ÅBEN OG EN LUKKET - EN HÆNGSEL OG EN LANDSBY – og fortæller allerede i konceptet om dilemmaet: Viljen til åbenhed contra en beboergruppe der ikke kan rumme andet end trygge, afgrænsede rum.

HÆNGSEL  indeholder offentlige og halvoffentlige funktioner - hovedindgang, sal og dagcenter - og henvender sig med åbne facader og transparens mod det offentlige rum.

LANDSBYEN indeholder private funktioner – primært boliger og fællesboligarealer – og er i sit udtryk tænkt som en bymur der afgrænser et indre, trygt uderum.

De to bygningskroppe mødes i Torvet, som bliver koblingspunktet mellem det offentlige og det private.

Parkering placeres i grundens syd-østlige hjørne.

FAKTA

Opgave : 72 plejeboliger til demente med tilhørende servicearealer
Adresse : Astrupstien - Aalborg Øst
Bygherre : Nørresundby Boligselskab
Projektstade : Komkurrence
Bruttoareal : 6.220 m²
Anlægssum : 143 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name