ARKITEKTRÅDGIVINING

Arkitektrådgivning - Fra idé til færdig bygning

Vi råder over en enestående kombination af kompetencer indenfor analyse, planlægning, projektering og processtyring samlet i et hus. Vi kan tilbyde en samlet ydelse, hvor vi den ene ende starter med indledende analyser og den anden ende slutter med en færdig bygning klar til overdragelse. Vores rådgiverteam består af kompetente og erfarne medarbejdere der dækker alle arkitektfaglige områder, og vi kan opstille specialiserede projektgrupper, der dækker alle planlægnings- og byggeprocesfaser.

 

God arkitektur vokser ud af grundige analyser, brugerinddragelse og vedholdenhed

At sikre de bedste løsninger ud fra projektets forudsætninger er vores mål. Derfor lægger vi vægt på at undersøge de relevante aspekter, den enkelte opgave byder. Vi arbejder med afsæt i en integreret designproces, hvor alle faktorer til stadighed vurderes samlet. Det betyder, at der i designprocessen er fokus på inddragelse af brugere, vurdering af tid, økonomi og bæredygtighed og ikke mindst analyse af stedets daglysforhold, udsigt, kontekst etc.

 

Vi vægter dialogen med bygherren højt; målsætningerne, forventningerne og ambitionsniveauet kortlægges i tæt dialog. Først når de fælles målsætninger og succeskriterier for et byggeri er på plads, kan vi sikre de høje arkitektoniske og byggetekniske kvaliteter, som er vores varemærke.

 

Vi interesserer os for formidling og proces og har opbygget en stab af medarbejdere med omfattende praksis bag sig. Det betyder, at vi kan rådgive i valget af proces til den enkelte opgave, og at vi tidligt kan inddrages i opgaverne som tovholdere for programmering og brugerinddragelse. Det betyder også, at vi har, en pragmatisk tilgang til formgivningsprocessen og lader brugernes input være en væsentlig del af vores inspirationsgrundlag.

 

I projekterings- og udførelsesfasen har vi fokus på høj byggeteknisk kvalitet, godt samarbejde og styring af tid, kvalitet, økonomi og processer. Internt i projektorganisationen sikrer vi kontinuitet ved omhyggelig overdragelse mellem de enkelte faser og gennemgående nøglepersoner.

Med en række gennemprøvede styringsredskaber og virkemidler sikrer vi, at projektets målsætninger opfyldes.

 

Boliger til alle

Gennem nybyggeri og renovering af flere tusinde boliger har vi opnået et indgående kendskab til den private og almene boligsektor. Vi arbejder i hele spektret fra strategiske helhedsplaner til færdigt hus ud fra et helhedssyn, hvor vi vægter det strategiske niveau højt. De omfattende helhedsplaner, vores rådgivere udarbejder, giver organisationerne overblik og de bedste betingelser for at opstille og følge deres strategi. Ud fra vores erfaring med opgaver af varierende kompleksitet for flere store boligorganisationer kan vi bidrage med viden og rådgivning om de regelsæt, der gælder for støttede almene renoverings- og nybygningsopgaver, herunder:

 • Planlægning og gennemførelse af helhedsplanlægning for hele boligorganisationer, byområder og afdelinger, herunder brugerinddragelse.
 • Rådgivning i forbindelse med renoverings- og nybygningsopgaver – idéudvikling, skitsering, projektering, fagtilsyn, byggeledelse.
 • Bygherrerådgivning, herunder udarbejdelse af skematikker til kommune og Landsbyggefond mv.

 

Renovering kræver helhedsbetragtning

Vi ved at renoveringsopgaver bliver aktuelle når funktionaliteten er forsvundet, når bygningsdele og installationer er nedslidte, når der mangler isolering etc.. Vi ser renoveringsopgaver som en enestående mulighed for at se på helheden med nye øjne. Derfor er vores tilgang, at ombygninger og renoveringer - eller revitaliseringer - kræver helhedssyn frem for at gennemføre lappeløsninger.

 

Vi praktiserer det ved at afbalancere virkemidlerne. Arkitektonisk ved at lede efter stedets og bygningens iboende kvaliteter og føje moderne elementer til. Ud fra en bæredygtig vinkel ved at vurdere, hvordan man beriger byen og det byggede på netop dette sted. Teknisk ved at vurdere bygningsdele  og installationer  og opdatere med fornuften i behold. På brugersiden ved at inddrage beboerne som vigtige sparringspartnere i processen.

 

Energirenovering udgør en stor del af renoveringsopgaverne, og vi har særlig fokus på området. Energioptimering fordrer typisk en afvejning mellem de indgreb, man kan iværksætte og den påvirkning, indgrebene vil have arkitektonisk, teknisk og ikke mindst økonomisk. For os er det vigtigt at afdække de virkemidler, som medfører det mest optimale energiforbrug og er realistisk gennemførlige i den konkrete byggesag. Derfor tages både brugernes adfærd, ambitionsniveauet, økonomien og de byggetekniske forhold nøje i betragtning, når vi arbejder med energirådgivning.

 

Inspirerende miljøer for kultur og undervisning

Byggeri for skoler og kulturinstitutioner handler om at skabe rum for fordybelse, sociale aktiviteter, inspiration og oplevelser. Dette kræver ofte multifunktionelle og fleksible arkitektoniske løsninger, hvor der fx er mulighed for at slå mindre rum sammen til større, eller udnytte vægflader til flere forskellige formål. Vores erfaring er, at en gennemtænkt og fleksibel indretning kan være til inspiration og glæde for de daglige brugere.

 

Vi har arbejdet med en række projekter, hvor kulturarv og bevaring af stedets særlige historie har været et vigtigt element. Tabet af bygningernes oprindelige funktion kan give plads til en ny aktivitet, der får mulighed for at udfylde de udtjente rum. Vi har stor erfaring med opgaver, hvor der skal skabes plads til nye funktioner, samtidig med at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier skal bevares.

 

Sundhedsbyggeri med fokus på helende arkitektur

Byggeri indenfor sundhedssektoren er en proces med stor kompleksitet, der skal samle mange interesser. Vores anvendelse af en integreret designproces kommer her for alvor til sin ret, fordi den -i en helhedsvurdering - formår at holde retning og fremdrift. I planlægnings- og byggeprocessen har vi fokus på arbejdsgange, sundhedsfremmende tiltag og logistik der kan  levere en arkitektonisk løsning, som forbedrer arbejdsforhold og gavner patienterne. Vi tager i opgaveløsningen afsæt i den nyeste viden om helende arkitektur og har en lang tradition for at inddrage kompetencer indenfor specialområder efter behov.

 

Vi har gennem tiden gennemført en række ny- og ombygningsopgaver på området, hvoraf flere har budgetter på over 100 mio. kr. . Vi ved hvordan man håndterer opgaver der foregår mens bygningen er i drift, som ofte er tilfældet. Vores ekspertise er bred og omfatter erfaring med nybyggeri og renovering af sengebygninger, laboratorier, operationsstuer, strålebunkere, scannere mv. hver gang med afsæt i og fokus på involvering af brugere i hele forløbet.

 

Erhvervsbyggeri - fokus på produktion og trivsel

Ved at inddrage trivsels- og flowanalyser i designprocessen stræber vi efter at skabe arkitektur, der understøtter et godt og effektivt arbejdsmiljø. Vores fokus på at skabe merværdi kommer til udtryk ved den måde, vi tænker rum og organisatoriske sammenhænge på. Vi leder altid efter løsninger, der effektiviserer kundens produktion og skaber nye sammenhænge. Vi arbejder med hele spektret fra nybygning til renovering - altid med udgangspunkt i kundens ønsker - og fokuseret på at imødekomme virksomhedens behov. 

 

 

BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgivning - vi sikrer en fremadrettet byggeproces

Som bygherrerådgivere bistår vi i hele processen fra idéudvikling til bygningsoverdragelse som bygherrens uafhængige rådgiver, hvor vores mangeårige praksis i byggebranchen gør os til en kompetent partner. Vi har erfaring med alle nye samarbejdsformer samt rådgivning i forbindelse med valg af udbuds- og konkurrenceformer. Vores medarbejdere har stor erfaring med at bringe mange aktører og aspekter i spil, og vi tager gerne kampen op omkring bæredygtighed, arkitektonisk udtryk eller med myndigheder, for at finde den bedste løsning under hensyntagen til projektets økonomi.

Kortlægning af projektgrundlaget tidligt i forløbet er afgørende for projektets succes. Vi analyserer derfor tidligt i processen projektets forudsætninger og afstemmer forventninger for at danne det bedst mulige strategiske beslutningsgrundlag for bygherren.

Det betyder, at vi gennemgår eventuelle eksisterende bygningers problemstillinger og potentialer, taler med brugerne og opstiller mulige scenarier for hvordan de kan udvikles og hvilke konsekvenser det kan have for organisation og økonomi. Herfra tager bygherren den endelige beslutning om igangsætning af det videre forløb.

 

Drejebog og Lean

Den styring af byggesager vi tilbyder, varierer fra opgave til opgave, men tager afsæt i at optimere processen og følger LEAN-baserede principper for arbejdets fremdrift. Som det første etableres en tids- og procesplan – en drejebog for projektets gennemførelse. Samtidig med tids- og procesplanen etableres projektjournal, økonomi- og kvalitetssikringsværktøjer.

 

Tids- og procesplanen er et effektivt styringsredskab, der afstemmer forventninger og sikrer, at bygherrens organisation har et overblik over, hvilke beslutninger der skal tages og hvornår. Samtidig sikrer den, at man til enhver tidspunkt kan holde projektets reelle fremdrift op mod tids- og procesplanen og agere herfra. Drejebogen fastlægger detaljeret terminer for alle aktiviteter, herunder:

 • sanktionsgivende datoer for programmerings-, dispositions-, projektforslags-, detailprojekts-, udbuds- og byggefaser
 • etapedeling og sanktionsgivende mellemtider.
 • mangelgennemgange og aflevering
 • økonomiopfølgning
 • inddragelse af interessenter(bygherre, brugere, myndigheder mv.)
 • kvalitetssikring

 

Økonomistyring

De økonomiske rammer fastlægges tidligt som en del af den integrerede designproces, og adskilles siden aldrig fra den samlede vurdering af tid og kvalitet.

Parallelt med Tids- og procesplanen etableres et økonomistyringsværktøj baseret på projektets hovedposter. Værktøjet opdateres og detaljeres løbende i takt med projektets udvikling, til sikring af, at bygherren altid kan danne sig et overblik over anlægsøkonomien i forhold til projektomfang.

Projektets totaløkonomi vurderes løbende med afsæt i en successiv kalkulation, hvor alle relevante poster identificeres. Ud fra vores erfaringsgrundlag har vi overblik over, hvor vi skal fokusere, og hvor der kan opstå kritiske forhold, der kan medføre økonomiske konsekvenser. Disse scenarier danner udgangspunkt for identificering af yderligere poster ud over hovedposterne i den aktuelle sag, og sikrer, at der udarbejdes et holdbart anlægsbudget.

PROCESERÅDGIVNING

Processtyring - Inspirerende samarbejde sikrer projektets fremdrift

På lige fod med den arkitektoniske kvalitet lægger vi vægt på et godt projektforløb, der inspirerer bygherren og holder processen på sporet. Processtyring handler for os om effektiv styring af tid, økonomi, kvalitet og i høj grad om styring af samarbejdet og beslutningsgange for de implicerede.

 

Hvis man skal have den bedste kvalitet i forhold til økonomi og funktion, kræver det et åbent, fleksibelt og inspirerende samarbejde, hvor der er entydig kommunikation og klar ansvarsfordeling. Vi lægger vægt på tidligt i forløbet at afstemme forventningerne til de ydelser vi skal levere. Projektets fremdrift og samarbejdets retningslinjer bliver efterfølgende fastlagt i en Tids- og procesplan sammen med de økonomiske og kvalitetsmæssige rammer.

 

Vi lægger vægt på at etablere et konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima. I praksis gør vi det ved hjælp af fx kick-off arrangementer, som har til formål af at gøre det fælles mål klart og at skabe ejerskab. Vi fører en løbende dialog med bygherren og vore samarbejdspartnere om samarbejde, fremdrift og forventninger i henhold til Tids- og procesplanen.

 

Brugerne er vores vigtigste inspirationskilde

For os opstår gode og funktionelle huse i tæt samspil med brugerne. Vi ser brugernes input som en af de væsentligste inspirationskilder i vores arbejde, og det ejerskab der opstår ved inddragelsen er afgørende for projektets samlede succes.

 

Graden af brugerinddragelse bør nøje kædes sammen med opgavens karakter. Det betyder at brugerinddragelsesprocessen aldrig er den samme, men skal skræddersyes fra projekt til projekt. Vi planlægger brugerinddragelsen i hver projektfase således, at brugernes input på den mest konstruktive og inspirerende måde får indflydelse på projektet.

 

Vi interesserer os for den viden brugerne besidder, særligt i forhold til funktionalitet og til at få dagligdagen til at fungere og vi tilbyder en række værktøjer, der fremelsker deres ønsker og viden på en måde, der kan oversættes til arkitektoniske løsninger. Nedenfor er oplistet eksempler på de værktøjer vi anvender:

 • ”Voteshop” – et beboermotiverende spil
 • Dialogmøder
 • Mental markvandring
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Workshops

Bæredygtig byggeri - Integreret designproces

Vi ser bæredygtighed som en naturlig del af vores integrerede designproces, hvor alle aspekter og fagområder er repræsenteret i hele forløbet. I designprocessen vurderes ambitionsniveau, konteksten man bygger i, brugernes adfærd, materialernes livscyklus, indeklima og energiramme som en integreret del på lige fod med æstetiske og funktionelle krav.

 

På tegnestuen stræber vi altid efter at skabe løsninger der holder, og det betyder at alle virkemidler vurderes med omtanke og med øje for at huse står i 100 år. Vi er bevidste om bæredygtighed i hele processen og har udviklet stærke kompetencer indenfor især energioptimering og lavenergi bygninger. Vi kan tilbyde et designproces efter DGNB standarder, hvor de miljømæssige, sociale og økonomiske dimensioner på lige fod er repræsenteret, suppleret med procesoptimering og høje krav til den tekniske kvalitet.

 

Vi er opmærksomme på, at projektets forudsætninger altid skal afklares i en dialog med bygherre, brugere, teknikere og lokale myndigheder, hvor ambitionsniveauet drøftes, og hvor man fastlægger en realistisk ramme for de virkemidler man ønsker at bruge. Belært af erfaringer fra passivhusbyggeri og energirenovering handler det om at afdække og udnytte de virkemidler, som er realistisk gennemførlige i den givne situation. Derfor følger vi en strategi, hvor man udnytter den givne kontekst, analyserer situationen og ud fra det optimerer arkitekturens energibesparende egenskaber.

 

Miljørigtig projektering

Miljørigtig projektering finder i voksende grad tilgang til den almindelige byggepraksis. Miljøledelse kortlægger materialers indflydelse på miljøet under fremstilling, opførelse, drift og nedbrydning. Tegnestuens rådgivere kan tilbyde miljøledelse i forbindelse med projekter af diverse karakter og kompleksitet.

 

Hvis man vælger at gennemføre miljøledelse, bør bygherren tidligt udvælge indsatsområder der skal efterprøves. Fra vores hidtidige praksis vil vi anbefale, at bygningsdisponering, materialer og bygningsdele vælges ud fra ønsket om

 • at opnå et godt og sundt indeklima
 • at materialer og bygningsdele indgår i en samlet overvejelse om, hvordan man kan minimere energiforbruget ved bygningens opførelse og drift
 • at principper, installationer og konstruktioner har en lang levetid
 • at de valgte miljømæssige tiltag har en samfundsmæssig god økonomi

 

I den efterfølgende programmering, projektering og udførelse efterleves en række gældende krav mht. affaldssortering, miljøbelastende stoffer og arbejdsmiljø. Håndtering af disse krav dokumenteres i alle faser, samt vejledninger til miljørigtig rengøring og adfærd udarbejdes i forbindelse med aflevering. Ressourceforbruget og især energiforbruget i de enkelte arbejdsopgaver optimeres – på den måde sikrer vi den optimale miljøpåvirkning i hele byggeprocessen.

 

Kvalitetssikring

Tegnestuen udfører systematiseret og dokumenteret kvalitetssikring af egne ydelser gennem projektgranskning og projektkontrol i henhold til Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1117 gældende pr. 23. september 2010.

 

Vores gennemprøvede kvalitetssikringssystem sikrer at kundens forventninger og behov både mht. bygningens, projektforløbets og samarbejdets kvalitetsniveau bliver opfyldt. Vi arbejder med høje tekniske standarder, og vores medarbejdere er bl.a. kvalificerede syns- og skønsmænd med stor erfaring indenfor byggeskader og identificering af risikobehæftede forhold i byggeriet. Vi opsamler løbende erfaringer fra vore byggerier, som formidles til tegnestuens medarbejdere dels gennem notater, dels ved interne møder.

 

Virksomhedens kvalitetssikringshåndbog (KS håndbogen) indeholder de nødvendige operative værktøjer for at hver medarbejder på tegnestuen kan udføre kvalitetssikring. KS håndbogen udvides løbende i takt med evaluering af projekterne. Projektholdene sammensættes med øje for at sikre den bedste kvalitet, og der altid er en medarbejder i teamet, der er ansvarlig for kvalitetssikring.

 

Ved afslutning af alle faser vil der blive gennemført kvalitetssikring:

 • I skitseringsfasen kontrolleres primært, hvordan projektet forholder sig til de opstillede krav.
 • I detailprojekteringsfasen kontrolleres primært de byggetekniske løsninger, samt myndighedskrav, totaløkonomi m.v.
 • Inden myndighedsansøgning deltager bygherren i en gennemgang af projektforslaget mht. materialevalg, udbudsform, entrepriseopdeling m.v.
 • Inden udsendelsen af udbudsmaterialet foretages en tværfaglig gennemgang af udbudsprojektet. Som kontrollant anvendes en projekterende i firmaerne, som ikke har arbejdet med projektet.
 • I udførelsesfasen udføres løbende stikprøvekontrol og rullende mangelgennemgang. Som dokumentation i udførelsesfasen føres tilsynshåndbog/-notater.
 • I opgaver hvor vi varetager bygherrerådgivning og byggeadministration, er byggeadministratoren tilknyttet projektgruppen, og overvåger løbende projektets fremdrift og økonomi, og har til opgave løbende at give tilbagemeldinger til bygherren.

 

Tegnestuen er desuden medlem af BIPS og råder over tilstrækkelige IT værktøjer og kompetencer.

NORD FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER
for arkitektfirmaet NORD as (NORD)

Nærværende betingelser er til enhver tid gældende frem til der er udarbejdet decideret Ordrebekræftelse eller Rådgivningsaftale på opgave løsningen.

ABR 89
Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 89). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.
Som supplement til ABR89, har Foreningen for Danske Arkitekt Virksomheder (Danske Ark) i fællesskab med Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) udarbejdet deciderede ydelsesbeskrivelser, som der henvises til.
Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lignende anses ikke som fravigelser af efterfølgende vilkår, medmindre NORD skriftligt har accepteret disse.

Tilbud & Honorering
Tilbud er gældende 4 uger fra fremsendelse, medmindre andet specifikt er aftalt. Alle priser er ekskl. moms.
Tilbud/forslag er NORD ejendom og må ikke anvendes i andre sammenhænge.
Hvor intet andet er aftalt, faktureres NORD assistance efter medgået tid i henhold til NORD til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

Udlæg
Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 10%.

Betaling
Faktura for anvendt tids forbrug m.m., fremsendes løbende eller efter arbejdets afslutning.
Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage. Såfremt betaling finder sted senere, er NORD berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

Rettigheder
Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af NORD - og er honoreret – til løsning af den pågældende opgave, men NORD beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet.
Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af NORD, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt NORD. Arkitektfirmaet NORD A/S navn skal i sin helhed altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger, hvortil NORDs materiale er anvendt.
NORD kan ikke offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten. NORD er dog berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisition og markedsføring.

Levering
Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. NORD kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

Ansvar & Forsikring
NORD er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at NORD som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, NORD har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. NORD ansvar ophører 5 år efter (10 år v. forbruger aftaler), at opgaven er afleveret.
NORD har via Danske Arkitekt Virksomheder tegnet professionel ansvarsforsikring, ved HDI Gerling, police nr. 209782.37722-1

Dækningssummer
- Ting- og formueskade kr. 2.500.000 pr. år
- Personskade kr. 12.500.000 pr. år
- Erhvervsansvar kr. 10.000.000 pr. år

Ethvert ansvar er til hver en tid maksimeret til ovennævnte beløb.
Ved mindre - og del opgaveløsninger, er ansvaret tillige maksimeret til 3 gange det udbetalte honorar.
Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10% af det betalte honorar. NORD hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab.

Standses en opgave, før rådgivning fra NORD er afsluttet, og ønsker klienten fortsat at gøre brug af materiale udarbejdet af NORD, er NORD ikke ansvarlig for materialets fortsatte brug, uanset eventuelle fejl og mangler.

Tvister
Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

Arkitektfirmaet NORD as den 12. april 2016.