ARKITEKTRÅDGIVINING

Arkitektrådgivning - Fra idé til færdig bygning

Vi råder over en enestående kombination af kompetencer indenfor analyse, planlægning, projektering og processtyring samlet i et hus. Vi kan tilbyde en samlet ydelse, hvor vi den ene ende starter med indledende analyser og den anden ende slutter med en færdig bygning klar til overdragelse. Vores rådgiverteam består af kompetente og erfarne medarbejdere der dækker alle arkitektfaglige områder, og vi kan opstille specialiserede projektgrupper, der dækker alle planlægnings- og byggeprocesfaser.

 

God arkitektur vokser ud af grundige analyser, brugerinddragelse og vedholdenhed

At sikre de bedste løsninger ud fra projektets forudsætninger er vores mål. Derfor lægger vi vægt på at undersøge de relevante aspekter, den enkelte opgave byder. Vi arbejder med afsæt i en integreret designproces, hvor alle faktorer til stadighed vurderes samlet. Det betyder, at der i designprocessen er fokus på inddragelse af brugere, vurdering af tid, økonomi og bæredygtighed og ikke mindst analyse af stedets daglysforhold, udsigt, kontekst etc.

 

Vi vægter dialogen med bygherren højt; målsætningerne, forventningerne og ambitionsniveauet kortlægges i tæt dialog. Først når de fælles målsætninger og succeskriterier for et byggeri er på plads, kan vi sikre de høje arkitektoniske og byggetekniske kvaliteter, som er vores varemærke.

 

Vi interesserer os for formidling og proces og har opbygget en stab af medarbejdere med omfattende praksis bag sig. Det betyder, at vi kan rådgive i valget af proces til den enkelte opgave, og at vi tidligt kan inddrages i opgaverne som tovholdere for programmering og brugerinddragelse. Det betyder også, at vi har, en pragmatisk tilgang til formgivningsprocessen og lader brugernes input være en væsentlig del af vores inspirationsgrundlag.

 

I projekterings- og udførelsesfasen har vi fokus på høj byggeteknisk kvalitet, godt samarbejde og styring af tid, kvalitet, økonomi og processer. Internt i projektorganisationen sikrer vi kontinuitet ved omhyggelig overdragelse mellem de enkelte faser og gennemgående nøglepersoner.

Med en række gennemprøvede styringsredskaber og virkemidler sikrer vi, at projektets målsætninger opfyldes.

 

Boliger til alle

Gennem nybyggeri og renovering af flere tusinde boliger har vi opnået et indgående kendskab til den private og almene boligsektor. Vi arbejder i hele spektret fra strategiske helhedsplaner til færdigt hus ud fra et helhedssyn, hvor vi vægter det strategiske niveau højt. De omfattende helhedsplaner, vores rådgivere udarbejder, giver organisationerne overblik og de bedste betingelser for at opstille og følge deres strategi. Ud fra vores erfaring med opgaver af varierende kompleksitet for flere store boligorganisationer kan vi bidrage med viden og rådgivning om de regelsæt, der gælder for støttede almene renoverings- og nybygningsopgaver, herunder:

  • Planlægning og gennemførelse af helhedsplanlægning for hele boligorganisationer, byområder og afdelinger, herunder brugerinddragelse.
  • Rådgivning i forbindelse med renoverings- og nybygningsopgaver – idéudvikling, skitsering, projektering, fagtilsyn, byggeledelse.
  • Bygherrerådgivning, herunder udarbejdelse af skematikker til kommune og Landsbyggefond mv.

 

Renovering kræver helhedsbetragtning

Vi ved at renoveringsopgaver bliver aktuelle når funktionaliteten er forsvundet, når bygningsdele og installationer er nedslidte, når der mangler isolering etc.. Vi ser renoveringsopgaver som en enestående mulighed for at se på helheden med nye øjne. Derfor er vores tilgang, at ombygninger og renoveringer - eller revitaliseringer - kræver helhedssyn frem for at gennemføre lappeløsninger.

 

Vi praktiserer det ved at afbalancere virkemidlerne. Arkitektonisk ved at lede efter stedets og bygningens iboende kvaliteter og føje moderne elementer til. Ud fra en bæredygtig vinkel ved at vurdere, hvordan man beriger byen og det byggede på netop dette sted. Teknisk ved at vurdere bygningsdele  og installationer  og opdatere med fornuften i behold. På brugersiden ved at inddrage beboerne som vigtige sparringspartnere i processen.

 

Energirenovering udgør en stor del af renoveringsopgaverne, og vi har særlig fokus på området. Energioptimering fordrer typisk en afvejning mellem de indgreb, man kan iværksætte og den påvirkning, indgrebene vil have arkitektonisk, teknisk og ikke mindst økonomisk. For os er det vigtigt at afdække de virkemidler, som medfører det mest optimale energiforbrug og er realistisk gennemførlige i den konkrete byggesag. Derfor tages både brugernes adfærd, ambitionsniveauet, økonomien og de byggetekniske forhold nøje i betragtning, når vi arbejder med energirådgivning.

 

Inspirerende miljøer for kultur og undervisning

Byggeri for skoler og kulturinstitutioner handler om at skabe rum for fordybelse, sociale aktiviteter, inspiration og oplevelser. Dette kræver ofte multifunktionelle og fleksible arkitektoniske løsninger, hvor der fx er mulighed for at slå mindre rum sammen til større, eller udnytte vægflader til flere forskellige formål. Vores erfaring er, at en gennemtænkt og fleksibel indretning kan være til inspiration og glæde for de daglige brugere.

 

Vi har arbejdet med en række projekter, hvor kulturarv og bevaring af stedets særlige historie har været et vigtigt element. Tabet af bygningernes oprindelige funktion kan give plads til en ny aktivitet, der får mulighed for at udfylde de udtjente rum. Vi har stor erfaring med opgaver, hvor der skal skabes plads til nye funktioner, samtidig med at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier skal bevares.

 

Sundhedsbyggeri med fokus på helende arkitektur

Byggeri indenfor sundhedssektoren er en proces med stor kompleksitet, der skal samle mange interesser. Vores anvendelse af en integreret designproces kommer her for alvor til sin ret, fordi den -i en helhedsvurdering - formår at holde retning og fremdrift. I planlægnings- og byggeprocessen har vi fokus på arbejdsgange, sundhedsfremmende tiltag og logistik der kan  levere en arkitektonisk løsning, som forbedrer arbejdsforhold og gavner patienterne. Vi tager i opgaveløsningen afsæt i den nyeste viden om helende arkitektur og har en lang tradition for at inddrage kompetencer indenfor specialområder efter behov.

 

Vi har gennem tiden gennemført en række ny- og ombygningsopgaver på området, hvoraf flere har budgetter på over 100 mio. kr. . Vi ved hvordan man håndterer opgaver der foregår mens bygningen er i drift, som ofte er tilfældet. Vores ekspertise er bred og omfatter erfaring med nybyggeri og renovering af sengebygninger, laboratorier, operationsstuer, strålebunkere, scannere mv. hver gang med afsæt i og fokus på involvering af brugere i hele forløbet.

 

Erhvervsbyggeri - fokus på produktion og trivsel

Ved at inddrage trivsels- og flowanalyser i designprocessen stræber vi efter at skabe arkitektur, der understøtter et godt og effektivt arbejdsmiljø. Vores fokus på at skabe merværdi kommer til udtryk ved den måde, vi tænker rum og organisatoriske sammenhænge på. Vi leder altid efter løsninger, der effektiviserer kundens produktion og skaber nye sammenhænge. Vi arbejder med hele spektret fra nybygning til renovering - altid med udgangspunkt i kundens ønsker - og fokuseret på at imødekomme virksomhedens behov. 

 

 

BYGHERRERÅDGIVNING
PROCESERÅDGIVNING
NORD FORRETNINGSBETINGELSER