ARKITEKTRÅDGIVINING
BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgivning - vi sikrer en fremadrettet byggeproces

Som bygherrerådgivere bistår vi i hele processen fra idéudvikling til bygningsoverdragelse som bygherrens uafhængige rådgiver, hvor vores mangeårige praksis i byggebranchen gør os til en kompetent partner. Vi har erfaring med alle nye samarbejdsformer samt rådgivning i forbindelse med valg af udbuds- og konkurrenceformer. Vores medarbejdere har stor erfaring med at bringe mange aktører og aspekter i spil, og vi tager gerne kampen op omkring bæredygtighed, arkitektonisk udtryk eller med myndigheder, for at finde den bedste løsning under hensyntagen til projektets økonomi.

Kortlægning af projektgrundlaget tidligt i forløbet er afgørende for projektets succes. Vi analyserer derfor tidligt i processen projektets forudsætninger og afstemmer forventninger for at danne det bedst mulige strategiske beslutningsgrundlag for bygherren.

Det betyder, at vi gennemgår eventuelle eksisterende bygningers problemstillinger og potentialer, taler med brugerne og opstiller mulige scenarier for hvordan de kan udvikles og hvilke konsekvenser det kan have for organisation og økonomi. Herfra tager bygherren den endelige beslutning om igangsætning af det videre forløb.

 

Drejebog og Lean

Den styring af byggesager vi tilbyder, varierer fra opgave til opgave, men tager afsæt i at optimere processen og følger LEAN-baserede principper for arbejdets fremdrift. Som det første etableres en tids- og procesplan – en drejebog for projektets gennemførelse. Samtidig med tids- og procesplanen etableres projektjournal, økonomi- og kvalitetssikringsværktøjer.

 

Tids- og procesplanen er et effektivt styringsredskab, der afstemmer forventninger og sikrer, at bygherrens organisation har et overblik over, hvilke beslutninger der skal tages og hvornår. Samtidig sikrer den, at man til enhver tidspunkt kan holde projektets reelle fremdrift op mod tids- og procesplanen og agere herfra. Drejebogen fastlægger detaljeret terminer for alle aktiviteter, herunder:

  • sanktionsgivende datoer for programmerings-, dispositions-, projektforslags-, detailprojekts-, udbuds- og byggefaser
  • etapedeling og sanktionsgivende mellemtider.
  • mangelgennemgange og aflevering
  • økonomiopfølgning
  • inddragelse af interessenter(bygherre, brugere, myndigheder mv.)
  • kvalitetssikring

 

Økonomistyring

De økonomiske rammer fastlægges tidligt som en del af den integrerede designproces, og adskilles siden aldrig fra den samlede vurdering af tid og kvalitet.

Parallelt med Tids- og procesplanen etableres et økonomistyringsværktøj baseret på projektets hovedposter. Værktøjet opdateres og detaljeres løbende i takt med projektets udvikling, til sikring af, at bygherren altid kan danne sig et overblik over anlægsøkonomien i forhold til projektomfang.

Projektets totaløkonomi vurderes løbende med afsæt i en successiv kalkulation, hvor alle relevante poster identificeres. Ud fra vores erfaringsgrundlag har vi overblik over, hvor vi skal fokusere, og hvor der kan opstå kritiske forhold, der kan medføre økonomiske konsekvenser. Disse scenarier danner udgangspunkt for identificering af yderligere poster ud over hovedposterne i den aktuelle sag, og sikrer, at der udarbejdes et holdbart anlægsbudget.

PROCESERÅDGIVNING
NORD FORRETNINGSBETINGELSER