OnepageMedarbejdere

ANDERS HØNGAARD | BYGNINGSKONSTRUKTØRAnders Høngaard
Bygningskonstruktør
anh@nord-as.dk
Mobil: +45 40 40 84 90
Telefon: +45 99 35 20 06

Anders er uddannet Bygningskonstruktør og kommer med 4 års erfaring fra nordjyske byggefirmaer. Han skal indgå i de teams, der pt. har travlt med projektering af de mange sager, der ligger i ordrebogen.
Vi er glade for, at Anders kan bidrag med erfaring fra både sin tømreruddannelse og sit virke som bygningskonstruktør, hvor vi bl.a. vil få glæde af hans gode IT-kompetencer.


ANETTE KOUST KARLSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRAnette Koust Karlsen
Bygningskonstruktør
akk@nord-as.dk
Mobil: +45 51 54 92 73
Telefon: +45 99 35 20 17

Anette er uddannet bygningskonstruktør og skal fungere som projekt- og projekteringsleder på igangværende sager.

Anette kommer fra en stilling som byggesagsbehandler ved Aalborg Kommune, og har tidligere stor erfaring fra arkitektbranchen. Som DGNB-konsulent vil Anette komme til at bidrage positivt til NORDs målsætninger omkring bæredygtigt og energirigtigt byggeri.


BENGT NIELSEN | ADM. DIREKTØR & BYGNINGSKONSTRUKTØRBengt Nielsen
Adm. direktør & Bygherrerådgiver, HDO
bni@nord-as.dk
Mobil: +45 22 97 31 51
Telefon: +45 99 35 20 09

Kernekompetencer indenfor bygherrerådgivning, byggeledelse, projektledelse og tilsyn.
Fra sit mangeårige virke indenfor arkitektfaget har Bengt tilegnet sig en stor erfaring med løsning af både komplicerede nybygnings- og renoveringsopgaver og har derudover solid erfaring som bygherrerådgiver for almene boligorganisationer med gennemførelse af større helhedsplaner for renovering af almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden. Mange forskelligartede opgaver, som har givet en stor viden og indsigt omkring gennemførelse af bl.a. økonomistyring, skematik og godkendelsesprocedure i relation til myndighedsgodkendelser. Omfattende viden om procesforløb med brugerinddragelses- og byggeprocessen.


BRIAN BRANDT | BYGGETEKNIKERBrian Brandt
Byggetekniker
bbr@nord-as.dk
Mobil: +45 40 41 02 59
Telefon: +45 99 35 20 25

Brian er uddannet byggetekniker og ansat i NORD’s tilsyns- og byggeledelsesafdeling.
De primære opgaver Brian varetager, er ude på igangværende byggepladser.
Her tilser Brian med sin store erfaring, at bygherres og vores intentioner efterleves i udførelsesfasen.
Brians erfaring har han tilegnet sig gennem sine tidligere ansættelser på større byggerier i det nordjyske.


HANNE LAURSEN | BOGHOLDERHanne Laursen
Bogholder
hal@nord-as.dk
Mobil: +45 51 23 73 69
Telefon: +45 99 35 20 00

Hanne er, foruden sine skarpe kompetencer indenfor tal, også kendt for sit store sociale favntag, der både kan rumme kunder og kollegaer.
Når Hanne ikke sidder fordybet i de tykke regnskabsbøger, byder hun også gerne velkommen, når du træder ind på tegnestuen.


HELLE FICH | TEKNISK ASSISTENTHelle Fich
Teknisk assistent, Tilgængelighed
hf@nord-as.dk
Mobil: +45 29 24 07 36
Telefon: +45 99 35 20 19

Helles har kernekompetencer inden for projektering og programmering af bl.a. sygehusbyggeri. Hun har løbende arbejdet med projekteringsopgaver på flere sygehuse. På Aalborgs Sygehuse bl.a. ombygning af central OP, intensiv afdeling samt områder for MR- og CT-scannere mv.

Har omfattende erfaring med laboratoriebyggeri i alle afskygninger, og har arbejdet selvstændigt med problemfeltet i flere projekter.

Har omfattende erfaring med håndtering af brugere, erhvervet gennem deltagelse i adskillige sygehusbyggerier.

Har i kraft af sin lange erfaring inden for sygehusbyggerier en alsidig kompetence inden for indretning af rum, hvor samspillet mellem rum, teknik og bestykning sammenholdt med præcise krav til arbejdsmiljøet har været afgørende for brugertilfredsheden.


HENRIK BAST NIELSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRHenrik Bast Nielsen
Bygningskonstruktør
hbn@nord-as.dk
Mobil: +45 24 20 62 07
Telefon: +45 99 35 20 08

Henrik har en solid erfaring som projekterende bygningskonstruktør i samarbejde med både små og store projekteringsteams fra nuværende og tidligere ansættelser. Med håndværksmæssige baggrund og erfaring fra både arkitekt- og ingeniørprojektering, har Henrik en unik indsigt i grænsefladeproblematikker og er der igennem i stand til, at indgå i en konstruktiv dialog med ingeniørfagene for, at sikre de for projektet, optimale og bygbare løsninger.

Henrik besidder en bred byggeteknisk viden og har med sin mangeårig erfaring samt store interesse for bygningsfysik en analytisk tilgang til projektet. Henrik er som bygningskonstruktør skolet i at analysere og finde løsninger på projektets udfordringer i de indledende faser.

Som byggeleder og fagtilsyn formår Henrik med sin egen pragmatiske og rolige tilgang, at gennemfører samarbejder med både bygherre, brugere, rådgiver og entreprenøren i en positiv og værdiskabende ånd. Henrik har blik for, at fastholdelse af kvalitet og holdbare løsninger i projekterne.

Henrik har ud over almindelige 1-års eftersyn, det senest år ført flere 1-års eftersyn for Byggeskadefonden og har, der igennem et godt indblik i, og en videns-/erfaringsopsamling omkring fejl og svigt på de almennyttige boligbyggerier.


JACOB FRANK RASMUSSEN I BYGNINGSKONSTRUKTØRJacob Frank Rasmussen
Bygningskonstruktør
jfr@nord-as.dk
Mobil: +45 51 84 29 65
Telefon: +45 99 35 20 24

Jacob Frank Rasmussen er uddannet bygningskonstruktør fra UCN i Aalborg, og er startet på tegnestuen den  1. august 2022. Jacob indgår i teamet omkring vores arbejde med Landsbyggefondens registreringer. På sigt skal Jacob også indgå i projekteringsopgaver, og med sine kompetencer bidrage med gode løsninger for vores bygherrer.


JACOB HUGGER KREBS | ARKITEKTJacob Hugger Krebs
Arkitekt
jhk@nord-as.dk
Mobil: +45 40 41 06 69
Telefon: +45 99 35 20 27

Jacob Krebs er uddannet fra Arkitektur og Design med master i bæredygtig design fra Aalborg Universitet og er en del af tegnestuens kreative team. Som led i tegnestuens fokus på bæredygtighed, er Jacob med til at sætte endnu mere fokus på dette i tegnestuens projekter.

 


JEPPE KOEFOED | ARKITEKTJeppe Koefoed
Arkitekt
jko@nord-as.dk
Mobil: +45 24 99 22 35
Telefon: +45 99 35 20 16

Jeppe har i sit arbejde som arkitekt, afholdt workshops og oplæg i forskellige sammenhænge, og har opbygget omfattende erfaring med brugerinddragelse og håndtering af brugere, som ofte stiller store krav til overblik og evnen til at navigere.

Som en integreret del af flere rådgivningsteams, har Jeppe opbygget erfaring med komplekse projekter og helhedsplaner for den almenebolig sektoren.

Desuden har Jeppe et godt overblik, der gør ham målrettet, ansvarsbevidst, engageret og vellidt.

Jeppe har kernekompetencer indenfor design analyse, strategi, URBAN design, projektledelse, procesledelse, projektering, brugerinddragelse og formidling


JESPER BECH KJELDSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRJesper Bech Kjeldsen
Bygningskonstruktør
jbk@nord-as.dk 
Mobil: +45 40 40 78 79
Telefon: +45 99 35 20 07

Jesper vil primært fungere som projekt- og projekteringsleder og sikre et forsat højt byggeteknisk niveau på de igangværende sager.
Han har oparbejdet stor erfaring inden for byggebranchen, med kendskab til mange af byggeriets parter og med sin teoretiske- og praktiske baggrund inden for projekt-, projektering- og byggeledelse, tilsyn samt DGNB. Jesper vil ligeledes komme til at bidrage positivt til NORDs målsætninger omkring bæredygtigt og energirigtigt byggeri.


KLAUS CHRISTENSEN | MEDEJER & BYGHERRERÅDGIVERKlaus Christensen
Medejer & bygherrerådgiver
kc@nord-as.dk
Mobil: +45 40 26 59 11
Telefon: +45 99 35 20 02

Klaus’ mangeårige kerne kompetencer ligger inden for byggestyring og den almene byggetekniske viden. Klaus har været en del af virksomheden siden 1986, og indtrådte i ejerkredsen i 1991, og har de seneste godt 10 år været den administrative leder af arkitektfirmaet NORD A/S.

Klaus har igennem årene varetaget mange byggeopgaver, på hhv. nybyggeri og renoverings opgaver, og i den forbindelse blev Klaus i 2003 tildelt Boligfonden Kubens ”Den Gule Mursten”, som en anerkendelse af hans evner til byggestyring og opnå særlige kvalitetsmæssige afslutninger på afleverede byggerier.

Klaus har i over 25 år varetaget syns- og skønsopgaver for hhv. Voldgiftsnævnet og de civile retter. Disse erfaringer bliver også anvendt via fagdommer i voldgiftsretten, og som sagkyndig i byggesager, hvor hhv. bygherrer og udførende ønsker en uvildig byggesags kommentering.

De senere år har Klaus via sin faglige viden og erfaring, været anvendt som bygherrerådgiver i flere større nybygnings opgaver.


LARS TØNNES KRISTENSEN | ARKITEKTLars Tønnes Kristensen
Arkitekt
ltk@nord-as.dk
Mobil: +45 29 26 42 46
Telefon: +45 99 35 20 26

Lars er tegnestuens nye kreative formgiver.

Lars er uddannet arkitekt cand. polyt. fra Aalborg Universitet i 2015 og har de efterfølgende år arbejdet som skitserende arkitekt hos en tegnestue i Brønderslev. Han skal indgå som en del af tegnestuens kreative team, hvor han som arkitekt og projektleder, vil være medvirkende til at understøtte og videreudvikle arkitektfirmaet NORDs arkitektoniske profil.


LARS VESTERGAARD FRANDSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRLars Vestergaard Frandsen
Bygningskonstruktør
lvf@nord-as.dk
Mobil: +45 51 27 82 54
Telefon: +45 99 35 20 23

Lars er færdiguddannet bygningskonstruktør fra januar 2020. Han har her ud over taget Arbejdsmiljøuddanelsen samt kursus i Tværfaglig Bygningsrenovering. Lars har stor forståelse for bygningsfysik, byggeskik og bygbarhed. Til dagligt arbejder Lars primært med projektering. Derudover får han også løbende registrerings- og tilsynsopgaver på en række projekter.


LINE BUNDGAARD JENSEN I ARKITEKT PRAKTIKANTLine Bundgaard Jensen
Arkitekt praktikant
lbj@nord-as.dk
Mobil: +45 40 40 18 96
Telefon: +45 99 35 20 12

Line har en Bachelor fra Arkitektur & Design på Aalborg Universitet og skal være på tegnestuen frem til Januar. Line begyndte 1. september og er allerede godt i gang med opgaverne.

 


MARIA HAMMER JOHANSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRMaria Hammer Johansen
Bygningskonstruktør
mhj@nord-as.dk
Mobil: +45 40 40 68 12
Telefon: +45 99 35 20 14

Maria er uddannet bygningskonstruktør og skal i første omgang indgå i vores team, der er i gang med Landsbyggefondens registrering af den almennyttige bygningsmasse.


MARIE LYKKE JAKOBSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRMarie Lykke Jakobsen
Bygningskonstruktør
mlj@nord-as.dk
Mobil: +45 61 12 10 83
Telefon: +45 99 35 20 29

Marie Lykke Jakobsen er uddannet bygningskonstruktør fra UCN, Aalborg. Marie indgår til dagligt i vores projekteringsteam, hvor hun med sine gode kommunikationsever, faglige kompetence og tidligere erfaring fra entreprenørbranchen er med til at løfte vores projekter igennem på bedste vis.


MARIE MØLGAARD VINTHER | MEDEJER & KREATIV CHEFMarie Mølgaard Vinther
Medejer & Kreativ chef, Arkitekt MSc
mv@nord-as.dk
Mobil: +45 28 89 84 25
Telefon: +45 99 35 20 10

Marie er firmaets kreative chef, designprofil og forretningsudvikler og lægger den arkitektoniske linje, samt står for tegnestuens markedsbearbejdning. Hun er uddannet arkitekt MSc fra Aalborg universitet og er efterfølgende også DGNB uddannet, samt certificeret passivhusdesigner. Besidder omfattende viden om bæredygtigt byggeri og særligt om DGNB og hvilke tiltag, der positivt kan influere på såvel proces som på det byggede resultat.

I de sidste 10 år har Marie arbejdet med bæredygtig arkitektur i alle skala fra helhedsplaner, skolebyggerier, daginstitutioner, ældrecentre, boligbyggerier og villaer. Marie vil dermed være med til at videreføre tegnestuens stolte arkitektoniske linje, der nu tilføres bæredygtige tiltag.

Marie har opbygget særlige kompetencer indenfor design, proces, brugerinddragelse og formidling og arbejder seriøst og engageret med alle projekter med en nytænkende og samtidig realistisk tilgang. I det arkitektoniske design har hun stort fokus på helhedsorienteret bæredygtig arkitektur indenfor både kvalitetsmæssig, social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, så funktionalitet, æstetik og teknik interagerer og skaber byggerier af høj kvalitet.

I sin tilgang til projekterne arbejder Marie team orienteret og sørger for de rette kompetencer bliver inddraget rettidigt i projektets forløb.


MARTIN KRARUP ANDERSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRMartin Krarup Andersen
Bygningskonstruktør
mka@nord-as.dk
Mobil: +45 40 40 33 83
Telefon: +45 99 35 20 21

Martin er uddannet bygningskonstruktør fra UCN, Aalborg og har høstet erfaring hos et byggefirma i det nordjyske.
Med sine stærke IT-kompetencer, vil Martin være med til at løfte vores projekter igennem på bedste vis.

 

 


MIE LINDSKOU | KONTORMEDHJÆLPERMie Lindskou
Kontormedhjælper
mil@nord-as.dk
Mobil: +45 40 41 06 89
Telefon: +45 99 35 20 00

Mie er som kontormedhjælper ofte den første kunderne møder både i telefonen, og når de kommer ind på tegnestuen.
Her bliver alle, både kunder og kollegaer, budt velkommen med et smil. Mie står herudover for servicefunktionerne, der får alle enderne i en travl hverdag til at nå sammen.


MIKKEL RUESKOV BAANDHAGEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRMikkel Rueskov Baandhagen
Bygningskonstruktør
mrb@nord-as.dk
Mobil: +45 40 40 68 95
Telefon: +45 99 35 20 13

Mikkeler færdiguddannet bygningskonstruktør fra juni 2022, og er med virkning fra d. 4/7-2022 blevet fastansat på tegnestuen. Mikkel skal indgå i både registrering og projektering sopgaver, hvor hans praktiske baggrund og faglighed skal sikre forsat høj kvalitet af vores arbejde.


NANNA MØLLER STEENBERG | BYGNINGSKONSTRUKTØRNanna Møller Steenberg
Bygningskonstruktør
nms@nord-as.dk
Mobil: +45 40 40 34 13
Telefon: +45 99 35 20 11

Nanna er uddannet bygningskonstruktør fra UCN, Aalborg og skal i første omgang indgå i vores team, der er i gang med Landsbyggefondens registrering af den almennyttige bygningsmasse.
På sigt er det påtænkt at Nanna med sin gode energi og entusiasme, også skal styrke vores projekteringsafdeling i f.m. både renoveringer og nybyg.


NIKOLAJ BERG PERDERSEN I BYGNINGSKONSTRUKTØRNikolaj Berg Pedersen
Bygningskonstruktør
nbp@nord-as.dk
Mobil: +45 29 60 02 73
Telefon: +45 99 35 20 06

Nikolaj er uddannet bygningskonstruktør fra UCN i Aalborg, og startede på tegnestuen den 5. oktober 2022.

Nikola indgår i teamet omkring vores arbejde med Landsbyggefondens registreringer.


REGINA LUCA SZENTIRMAI | BYGNINGSKONSTRUKTØRRegina Luca Szentirmai
Bygningskonstruktør
rls@nord-as.dk
Mobil: +45 40 41 29 96
Telefon: +45 99 35 20 28

Luca er uddannet bygningskonstruktør fra UCN, Aalborg, og indgår i vores team, der er i gang med Landsbyggefondens registrering af den almennyttige bygningsmasse. Luca er med til at præge det både kreative såvel som konstruktive miljø på tegnestuen.


SØREN BRINKMANN | TEGNESTUELEDERSøren Brinkmann
Bygningskonstruktør, Tegnestueleder
sb@nord-as.dk
Mobil: +45 21 65 13 47
Telefon: +45 99 35 20 04

Har gennem et mangeårigt virke opbygget stor erfaring indenfor blandt andet institutions/plejeboligbyggeri. Inden for de senere år kan nævnes projekter som plejeboliger på Østerbro, boliger for Døvblinde, Aktivitetshus for døvblinde, Astrupparken for udviklingshæmmede og svært fysisk plejekrævende, specialbørnehjem i Aars, boliger for sindslidende i Ryesgade og plejeboliger Vestergården, Annebergvej. Sørens særlige kompetencer er indenfor projekteringsledelse, projektering, tilsyn og byggeledelse, og han vil blive tilknyttet opgaven hvor disse ydelser efterspørges.


STEFFEN BRIX CHRISTENSEN | BYGNINGSKONSTRUKTØRSteffen Brix Christensen
Bygningskonstruktør
sbc@nord-as.dk
Mobil: +45 61 12 11 98
Telefon: +45 99 35 20 30

Steffen Brix Christensen er uddannet bygningskonstruktør fra UCN, Aalborg. Steffen arbejder til dagligt i Arkitetkfirmaet Nords team, der håndterer registreringen af den almennyttige boligmasse for Landsbyggefonden. Steffen har gennem sine tidligere erfaringer opnået faglig kompetence indenfor projektledelse.

 


THOMAS HEDEVANG | BYGNINGSKONSTRUKTØRThomas Hedevang
Bygningskonstruktør
thh@nord-as.dk
Mobil: +45 51 19 66 34
Telefon: +45 99 35 20 05

Thomas´ primære rolle vil som bygningskonstruktør blive, at sikre et forsat højt byggeteknisk niveau på de udbudsprojekter der udsendes fra NORD.

Her ud over kan Thomas bidrage med koblingen mellem tegneværktøjer, projekt og proces i kraft af hans IT-kundskaber.


ULLA BRIX NISSEN | TEKNISK ASSISTENTUlla Brix Nissen
Teknisk assistent, Datahåndtering
un@nord-as.dk
Mobil: +45 40 41 02 13
Telefon: +45 99 35 20 20

Spidskompetencer indenfor registrering, optegning, og IKT. Har i samarbejde med AAU varetaget opsamling af data, registrering på stedet og samlet optegnet flugtvejsplaner for alle AAUs bygninger i Aalborg.

Har sammen med Aalborg ZOO samlet data- og tegningsgrundlag for masterplan samt drift og vedligehold over ZOOs bygninger og udeanlæg.

Er Acad/Revit-bruger, systematisk og vedholdende, og har omfattende erfaring med projekter i alle afskygninger.