Generelle forretningsbetingelser (ABR18) for Arkitektfirmaet Nord A/S (NORD)

 

Nærværende betingelser er til enhver tid gældende frem til der er udarbejdet decideret Ordrebekræftelse eller Rådgivningsaftale på opgaveløsningen.

 

 

1.     ABR 18

Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 18). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

 

Som supplement til ABR18, har Foreningen for Danske Arkitekt Virksomheder (Danske Ark) i fællesskab med Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) udarbejdet deciderede ydelsesbeskrivelser, som der henvises til.

Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lignende anses ikke som fravigelser af efterfølgende vilkår, medmindre NORD skriftligt har accepteret disse.

 

 

2.     Tilbud & Honorering

Tilbud er gældende 4 uger fra fremsendelse, medmindre andet specifikt er aftalt. Alle priser er ekskl. moms.

Tilbud/forslag er NORD ejendom og må ikke anvendes i andre sammenhænge.

Hvor intet andet er aftalt, faktureres NORD assistance efter medgået tid i henhold til NORD til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

 

 

3.     Udlæg

Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standardoverhead på 10%.

 

 

4.     Betaling

Faktura for anvendt tids forbrug m.m., fremsendes løbende eller efter arbejdets afslutning.

Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage. Såfremt betaling finder sted senere, er NORD berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

 

 

5.     Rettigheder

Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af NORD - og er honoreret – til løsning af den pågældende opgave, men NORD beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet.

Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af NORD, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt NORD. Arkitektfirmaet Nord A/S navn skal i sin helhed altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger, hvortil NORDs materiale er anvendt.

NORD kan ikke offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten. NORD er dog berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisition og markedsføring.

 

 

6.     Levering

Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. NORD kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten eller myndighederne bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

 

 

7.     Ansvar & Forsikring

NORD er i henhold til ABR 18 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at NORD som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, NORD har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. NORD ansvar ophører 5 år efter (10 år v. forbruger aftaler), at opgaven er afleveret.

 

NORD har via Danske Arkitekt Virksomheder tegnet professionel ansvarsforsikring, ved HDI Gerling, police nr. 209782.37722-27

Dækningssummer

-    Ting- og formueskade       kr.     5.000.000 pr. år

-    Personskade                       kr.   25.000.000 pr. år

-    Erhvervsansvar                    kr.   10.000.000 pr. år

 

Ethvert ansvar er til hver en tid maksimeret til ovennævnte beløb.

Ved mindre - og del opgaveløsninger, er ansvaret tillige maksimeret til 3 gange det udbetalte honorar. 

 

Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10% af det betalte honorar. NORD hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab.

 

Standses en opgave, før rådgivning fra NORD er afsluttet, og ønsker klienten fortsat at gøre brug af materiale udarbejdet af NORD, er NORD ikke ansvarlig for materialets fortsatte brug, uanset eventuelle fejl og mangler.

 

 

8.     Tvister

Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 18. Såfremt klienten er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

 

 

Arkitektfirmaet Nord A/S januar 2024.

Generelle forretningsbetingelser (ABR89) for Arkitektfirmaet Nord A/S (NORD)

 

Nærværende betingelser er til enhver tid gældende frem til der er udarbejdet decideret Ordrebekræftelse eller Rådgivningsaftale på opgaveløsningen.

 

 

1.    ABR 89

Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 89). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

 

Som supplement til ABR89, har Foreningen for Danske Arkitekt Virksomheder (Danske Ark) i fællesskab med Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) udarbejdet deciderede ydelsesbeskrivelser, som der henvises til.

Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lignende anses ikke som fravigelser af efterfølgende vilkår, medmindre NORD skriftligt har accepteret disse.

 

 

2.    Tilbud & Honorering

Tilbud er gældende 4 uger fra fremsendelse, medmindre andet specifikt er aftalt. Alle priser er ekskl. moms.

Tilbud/forslag er NORD ejendom og må ikke anvendes i andre sammenhænge.

Hvor intet andet er aftalt, faktureres NORD assistance efter medgået tid i henhold til NORD til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

 

 

3.    Udlæg

Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 10%.

 

 

4.    Betaling

Faktura for anvendt tids forbrug m.m., fremsendes løbende eller efter arbejdets afslutning.

Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage. Såfremt betaling finder sted senere, er NORD berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

 

 

5.    Rettigheder

Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af NORD - og er honoreret – til løsning af den pågældende opgave, men NORD beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet.

Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af NORD, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt NORD. Arkitektfirmaet Nord A/S navn skal i sin helhed altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger, hvortil NORDs materiale er anvendt.

NORD kan ikke offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten. NORD er dog berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisition og markedsføring.

 

 

6.    Levering

Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. NORD kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

 

 

7.    Ansvar & Forsikring

NORD er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at NORD som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, NORD har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. NORD ansvar ophører 5 år efter (10 år v. forbruger aftaler), at opgaven er afleveret.

 

NORD har via Danske Arkitekt Virksomheder tegnet professionel ansvarsforsikring, ved HDI Gerling, police nr. 209782.37722-27

Dækningssummer

-    Ting- og formueskade       kr.     5.000.000 pr. år

-    Personskade                       kr.   25.000.000 pr. år

-    Erhvervsansvar                    kr.   10.000.000 pr. år

 

Ethvert ansvar er til hver en tid maksimeret til ovennævnte beløb.

Ved mindre - og del opgaveløsninger, er ansvaret tillige maksimeret til 3 gange det udbetalte honorar.

 

Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10% af det betalte honorar. NORD hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab.

 

Standses en opgave, før rådgivning fra NORD er afsluttet, og ønsker klienten fortsat at gøre brug af materiale udarbejdet af NORD, er NORD ikke ansvarlig for materialets fortsatte brug, uanset eventuelle fejl og mangler.

 

 

8.    Tvister

Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

 

 

Arkitektfirmaet Nord A/S den 12. april 2016.