HALGAARD ØST, HOLSTEBRO

Projekt: Visionsplan - Ny grøn & bæredygtig bydel

Adresse: Halgård Øst, Holstebro

Ydelsesperiode: 2021 - Igangværende

Bygherre: Vem Byg ApS

Bruttoareal:

Anlægssum:

Enterpriseform: Totalentreprise

Rolle og ydelser: Underrådgiver for Totalentreprenør Vem Byg ApS | Arkitektrådgivning, lokalplanarbejde, projektering.

VISION FOR HALGAARD ØST
HALGÅRD ØST er beliggende i en unik natur i den grønne kile, der nu og fortsat skal være et grønt åndehul for hele området.

BEBYGGELSE PÅ NATURENS PRÆMISSER
I byudviklingsprojekt er naturen udviklet før boli­gerne og visionen for området er, at naturen fortsat skal være i centrum og hvor boligerne nænsom pla­ceres i landskabet, så det grønne er i centrum. Dermed får alle boligerne i området direkte adgang og udsigt til naturen fra starten.

Hvert boligområde i HALGÅRD ØST får hver de­res grønne karakter: Engen, skoven, sletten, gårdhaver­ne, frugthaverne, der samtidig får en mere bymæs­sigt karakter i form at punkthuse, kulturpladsen og naturtorvet.

Områderne og opholds- og aktivtetspladserne for­bindes via stier, der samtidig kobles til eksisterende stier i områder, så HALGÅRD ØST bliver en natur­lig udvidelse af de eksisterende bebyggede områder.

BÆREDYGTIGHED SOM AFSÆT FOR UDVIKLING AF HALGÅRD ØST
I udviklingen af visionen og oplægget til den nye bebyggelsesplan af HALGÅRD ØST har vi taget et holistisk udgangspunkt i vores tilgang til bæredygtighed.

Et holistisk bæredygtighedsbegreb indebærer såle­des en sammentænkning af det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Dermed udelukker bæ­redygtighedsbegrebet muligheden for kun at foku­sere på f.eks. miljø, da hele ideen er at tænke i hel­heder. Og helheder og synergier er netop i fokus i HALGÅRD ØST.

DEN GRØNNE FORTÆLLING
Visionsplanens mål er at opnå en balance mellem den udledte mængede af CO2 i forbindelse med byg­geriet og den mængde CO2 som de plantede træer vil kunne optage over deres levetid.

For at opnå denne balance, vil der efterhånden som området udvikler sig, blive plantet træer, der svarer til den mængde CO2, der er blevet udledt i forbin­delse med byggeriet. Som tommelfingerregel vil et gennemsnitligt træ kunne optage 1 ton CO2 i lø­bet af dets levetid.